SJÖFARTENS TRANSPORTER BÖR SÄKRAS UNDER DE UNDANTAGSFÖRHÅLLANDEN SOM CORONAEPIDEMIN FÖRORSAKAR

Sjöfartens arbetsmarknadsorganisationer:

90 % av Finlands utrikeshandel bedrivs till sjöss – kontinuiteten för sjötransporter under exceptionella undantagsförhållanden på grund av coronaepidemin måste säkerställas. Om sjöfarten stannar kommer också livsviktiga funktioner i samhället att stanna.

Organisationerna förväntar sig att Regeringen vidtar snabba åtgärder för att säkerställa statsgaranterade lån åt rederierna och för att säkerställa upprätthållandet av sjötransporter under exceptionella undantagsförhållanden genom arrangemang med Försörjningsberedskapscentralen.  Fartygens farleds- och hamnavgifter måste återbetalas och nollställas. Därtill måste myndigheterna omedelbart förlänga ansökningstiderna för ansöknings- och giltighetstiderna för sjömännens yrkesbehörigheter.

Sjöfartens arbetsmarknadsorganisationer rekommenderar, att rederierna snabbt kommer överens om lösningar i samarbetsförhandlingarna, för att anpassa sin verksamhet till den exceptionella situationen på marknaden med anledning av coronaepidemin. En central strävan är att trygga arbetsplatserna ombord på fartygen under den tid som krisen pågår.

Helsingfors 17.3.2020

Suomen Konepäällystöliitto-Finlands Maskinbefälsförbund rf
Robert Nyman
Verksamhetsledare, 050-4542767

Suomen Laivanpäällystöliitto-Finlands Skeppsbefälsförbund rf
Johan Ramsland
Verksamhetsledare, 040-6672227

Suomen Merimies-Unioni SMU – Finlands Sjömans-Unionen FSU rf
Simo Zitting
Ordförande, 0400-813079

Suomen Varustamot  – Rederierna i Finland rf
Hans Ahlström
Vice verkställande direktör, 040-7257110

Jaa LinkedInissä