Finlands Maskinbefälsförbund

Medlemmarna för landsidan arbetar på energiverk, pappers- och metallindustrin. För sjösidans del som maskinchefer, maskinmästare och elmästare. I statens tjänst arbetar de för sjöfartsverket, gränsbevakningen och försvarsmakten och för kommunens del på sjukhus, kraftverk, värmecentraler, vatten- och elverk.

Förbundets bakgrund

Finlands Maskinbefälsförbund grundades år 1906 i Tammerfors.

Den första medlemsföreningen, den nuvarande Helsingin Konemestariyhdistys grundades år 1869.
Följande Maskinmästarföreningar grundades i Åbo (1874), Björneborg (1895), Kuopio (1899) och Uleåborg (1903).
Då STTK grundades år 1946 var Finlands Maskinbefälsförbund en av dess stiftande medlemmar.

Förbundets uppgifter

Förbundets uppgift är:

 • att övervaka medlemmarnas intressen i arbetslivet
 • att befrämja medlemmarnas sociala, yrkesmässiga och ekonomiska intressen

För att nå målsättningarna är Finlands Maskinbefälsförbund:

 • delaktig i olika arbets- och tjänsteavtal
 • delaktig i FTFC:s olika organ
 • delaktig i både den inhemska och den internationella sjöfartens lagstadgarförberedelsearbete inom arbets- och näringspolitik

Förbundet deltar i bl.a. följande organs verksamhet:

Förbundets verksamhet

Inhemsk verksamhet

 • FTFC fullmäktige
 • FTFC:s styrelse
 • FTFC:s utskott och förhandlingsutskott
 • Säkerhetsteknikcentralens förhandlingsutskott
 • Industrins lönetagare
 • Sjömanspensionskassan
 • Sjömansservicebyrån
 • Förhandlingsutskottet för sjöfarten
 • Förhandlingsutskottet för sjömän
 • Sjöfartsstiftelsen
 • Försäkringsdomstolen

Internationell verksamhet

 • NMF Nordiska maskinbefälsfederationen
 • NTF Nordiska transportarbetarfederationen
 • ITF Internationella transportarbetarförbundet
 • IMO International Maritime Organisation
 • ILO Internationella arbetsorganisationen
Liity mukaan

20 branscher, 26 medlemsföreningar, över 3 300 medlemmar

Bli medlem

Som medlem kan du påverka bl.a. på din framtid, lön och dina arbetsförhållanden.

Bli medlem