PRESSRELEASE: MASKINBEFÄLET HÅLLER FINLAND PÅ FÖTTERNA, MEN TILLRÄCKLIGA PERSONRESURSER BÖR TRYGGAS

Finlands Maskinbefälsförbunds 45:e förbundsmöte hölls i Tammerfors den 10.10.2020. Coronapandemiåret har lyft fram maskinbefälets betydelse för att trygga samhällets livsviktiga funktioner och påmint alla om försörjningsberedskapens betydelse.

Maskinbefälsförbundets medlemmar ombesörjer el- och värmeproduktion för landets befolkning men sköter även om att import och export av viktiga råvaror och övriga förnödenheter sköts via fartygstrafiken. Medlemskåren ansvarar därtill för centrala befäl- och expertuppgifter inom bl.a. isbrytar- och vägfärjetrafiken samt vid Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet.

Förbundsmötet tog upp medlemskårens oro över den ökande minimibemanningen både till lands och till sjöss som i synnerhet gör samhället och företagen mycket sårbara vid krissituationer på grund av cybersäkerhetsrisker till exempel.

Tilläggsuppgifter: Ordförande Pertti Roti 050 5591637

Jaa LinkedInissä