Sökes Sakkunnig

Suomen Konepäällystöliitto – Finlands Maskinbefälsförbund –

Finnish Engineers´ Association ry är ett fackförbund med 3 500 medlemmar i såväl den privata som den offentliga sektorn.

Våra medlemmar jobbar i industrin och inom den offentliga sektorn – främst inom energiindustrin och sjöfarten.

Vi söker en person med kunnande inom arbetsmarknadsärenden

och arbetslagstiftning till

SAKKUNNIG

 Arbetsuppgifterna omfattar förbundets intressebevakning, medlemsservice samt att bistå förbundets medlemsföreningar, förtroendemän och medlemmar i olika frågor. Vi värdesätter särskilt erfarenheter från arbete inom sjöfarten.

 Skötseln av uppgiften kräver flexibilitet med arbetstiderna samt en del resande. För uppgiften krävs goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska, svenska och engelska.

Tilläggsinformation fås av förbundets verksamhetsledare Robert Nyman 050 4542767 eller ordförande Pertti Roti 050 55 91 637.

Ansökan med bilagor och löneanspråk bör skickas senast 15.12.2022 till adressen:

 Finlands Maskinbefälsförbund,
Robert Nyman
Mikaelsgatan 8, 7 vån.
00100 Helsingfors
eller per e-post: robert.nyman@konepaallystoliitto.fi

Jaa LinkedInissä